Preskočiť na obsah

OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY

S INFORMÁCIÁMI A PRÁVAMI pre spracúvanie osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (aj ako „Nariadenia“),

a v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Naša spoločnosť v rámci plnenia svojho predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri, prichádza do styku s osobnými údajmi svojich klientov či zmluvných partnerov. Bezpečnosť a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, preto pri ich spracúvaní postupujeme a dodržiavame vždy aktuálne platnú právnu úpravu.

Od 25.05.2018 nadobudli účinnosť Nariadenie a tiež Zákon, v dôsledku čoho sa zmenili pravidlá ochrany osobných údajov a z toho dôvodu si Vám touto cestou dovoľujeme poskytnúť informácie ohľadne spracúvania osobných údajov a oboznámiť Vás s Vašimi právami v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Prevádzkovateľ:

  • VILADOMY BUDATÍN, s. r. o., IČO: 53 052 820, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

Sprostredkovateľ:

  • LICITOR group, a.s., IČO: 36 421 561, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa:

  • zodpovednaosoba@licitor.sk

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledovnými právnymi predpismi:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (aj ako „Nariadenia“),

zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (aj ako „Zákon“)

Podľa druhu zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov, z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných osobných údajov ako aj doba, po ktorú bude Prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracovávať.

Dotknuté osoby

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Doba spracúvania

Príjemcovia

1

Budúci kupujúci/záujemcovia

Uzatvorenie zmluvy o rezervácií a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

zmluvné a predzmluvné vzťahy (čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia)

Podľa účinnosti zmluvy

pracovníci Prevádzkovateľa alebo sprostredkovatelia v rámci plnenia ich úloh pre Prevádzkovateľa, spolupracujúca advokátska kancelária/advokát, finančná správa, osobne a majetkovo prepojené spoločnosti/fyzické osoby s Prevádzkovateľom, ak je to nevyhnutné pre ich vzájomnú spoluprácu

2

Kupujúci

Uzatvorenie kúpnych zmlúv

zmluvné a predzmluvné vzťahy (čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia)

Podľa účinnosti zmluvy

pracovníci Prevádzkovateľa alebo sprostredkovatelia v rámci plnenia ich úloh pre Prevádzkovateľa, spolupracujúca advokátska kancelária/advokát, finančná správa, osobne a majetkovo prepojené spoločnosti/fyzické osoby s Prevádzkovateľom, ak je to nevyhnutné pre ich vzájomnú spoluprácu

3

Fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie

Elektronická schránka

oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia)

Podľa čl. 16 registratúrneho plánu (t.j. v prípade bežnej korešpondencie 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bol záznam o komunikácií vytvorený; a v prípade dôležitej korešpondencie – trvalá archivačná lehota)

Subjekty, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/ alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti

4

Externé spolupracujúce osoby, zmluvní partneri a ďalšie osoby uvedené v korešpondencii

Evidencia prijatej a odoslanej pošty

zmluvné a predzmluvné vzťahy (čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia)

Podľa čl. 16 registratúrneho plánu

(t.j. v prípade bežnej korešpondencie 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bol záznam o komunikácií vytvorený; a v prípade dôležitej korešpondencie – trvalá archivačná doba)

Subjekty, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/ alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu

5

Externé spolupracujúce osoby, klienti, obchodní partneri

Priamy marketing

oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl.6 ods.1 písm. f) Nariadenia)

5 rokov odo dňa skončenia poskytovania služieb

Subjekty, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/ alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti

6

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje požadujú orgány verejnej moci

Poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky

zákonné povinnosti Prevádzkovateľa (čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia)

Žiadosť o poskytnutie osobných údajov sa uchováva 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

Subjekty, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca technickú podporu, spoločnosť zabezpečujúca strážnu službu, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca skartáciu a archiváciu

7

Reklamujúca osoba / sťažovateľ

Agenda reklamácií

zmluvné a predzmluvné vzťahy (čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia

10 rokov po ukončení reklamácie

Subjekty, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca skartáciu a archiváciu

8

Zamestnanci, externe spolupracujúce osoby, dodávatelia a iné fyzické osoby, ktoré majú prístup do systémov Prevádzkovateľ

Agenda sieťovej bezpečnosti

oprávnený záujem Prevádzkovateľa (čl.6 ods.1 písm. f) Nariadenia)

1 rok odo dňa vytvorenia logu

Subjekty, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce poskytnutie IT podporu, spoločnosti zabezpečujúce poskytnutie IT riešenia a platformy a/alebo príslušné licencie (vrátané spoločností zabezpečujúcich poskytnutie cloudových služieb)

9

Fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia)

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

Subjekty, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu

10

Zamestnanci a štatutárny orgán obchodných partnerov spolupracujúcich osôb a ďalších subjektov, ktorých osobné údaje sú súčasťou účtovných dokladov

Vedenie účtovníctva

oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia)

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu

11

Fyzické osoby, ktorých OÚ sa nachádzajú v archivovaných dokumentoch

Archivácia

oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia)

podľa Registratúrneho plánu v závislosti od typu záznamu

Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu

12

Fyzické osoby uplatňujúce si svoje práva, strany sporu, zúčastnené osoby

Agenda vybavovania súdnych sporov, vrátane mimosúdnych rokovaní, vymáhanie pohľadávok

oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl.6 ods.1 písm. c) Nariadenia)

10 rokov po ukončení – sporu mimosúdnou dohodou alebo právoplatným rozhodnutím

Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti

13

Klienti, záujemcovia

Kontaktný formulár

súhlas so spracovaním osobných údajov (čl.6 ods.1 písm. a) Nariadenia)

4 roky odo dňa udelenia súhlasu (deň odoslania žiadosti je deň udelenia súhlasu), alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať

Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti

Osobné údaje dotknutých osôb sa neprenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre jednotlivé účely spracúvania.

V prípade ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie takýchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb. Prevádzkovateľ môže získavať osobné údaje taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. V prípade, ak budú Prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktoré údaje Prevádzkovateľ poskytuje disponuje súhlasom so spracovaním jej osobných údajov v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknutá osoba má pri spracúvaní jej osobných údajov Prevádzkovateľom, nasledovné práva:

Právo na prístup – má právo, aby jej Prevádzkovateľ poskytol potvrdenie o tom, či spracúva alebo nespracúva jej osobné údaje a ak spracúva, má právo na prístup k týmto osobným údajom a na informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zák.č.18/2018 Z.z.,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1a 4 zák.č.18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Právo na opravu – má právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne alebo doplnil neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal všetky osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a to z každej automatizovanej i neautomatizovanej podoby spracúvania,

a) ak už nie sú potrebné pre účel, na ktorý sa spracúvali,

b) ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je právnym základom spracúvania) a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,

c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody pre ich spracúvanie alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu,

d) ak sa jej osobné údaje spracúvajú nezákonne,

e) dôvodom je splnenie zákonnej povinnosti,

f) ak sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania – má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil (prestal používať) spracúvanie osobných údajov, ak

a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo ak z dôvodu nevyhnutného na splnenie úloh vo verejnom záujme, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých, ďalej uvedených okolností, má právo požiadať Prevádzkovateľa o prenos osobných údajov na tretiu stranu – má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde je dotknutá osoba zmluvnou stranou, a

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

má právo, aby jej Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak by to mohlo viesť k vysokému riziku pre jej práva.

má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týka alebo ju významne ovplyvňuje a ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len na základe jej súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, avšak odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu jej osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

– Právo namietať – má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, ak sa vykonáva na právnom základe „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany“ vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

– má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Ak dotknutá osoba tvrdí/domnieva sa, že je priamo dotknutá na svojich právach na ochranu osobných údajov, prípadne, že jej osobné údaje sú spracúvané nezákonne, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zák.č.18/2018 Z.z. na: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk .

Dotknutá osoba môže svoje vyššie uvedené práva uplatňovať u Prevádzkovateľa na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie a oznámenia a opatrenia bezodplatne, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie v listinnej podobe alebo elektronicky, spravidla v rovnakej podobe v akej bola žiadosť podaná. Dotknutá osoba môže požiadať, aby jej informácie boli poskytnuté ústne, v takom prípade môže prevádzkovateľ žiadať preukázanie totožnosti dotknutej osoby.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže

a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

b) odmietnuť konať na základe žiadosti.